Podmínky zpracování osobních údajů

Společnost GAPP System, spol. s r.o., Petržílkova 2565/23, 158 00 – Praha 5, IČ 60487291, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 27177 (dále jen správce), zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení GDPR), a v souladu s dalšími souvisejícími právními předpisy, a to na základě:

 • smlouvy týkající se dodavatelsko-odběratelského vztahu,
 • oprávněného zájmu správce,
 • souhlasu se zpracováním osobních údajů v případě, že jste takový souhlas udělil/a.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány pro následující účely:

 • plnění smluvních povinností správce,
 • plnění zákonných povinností správce,
 • zasílání především produktově orientovaných obchodních sdělení, informací o pořádaných akcích, konferencích, workshopech a dalších aktivitách, a to i prostřednictvím elektronických prostředků.

Zpracovávány mohou být následující osobní údaje subjektů vystupujících v dodavatelsko-odběratelských vztazích, účastníků konferencí, workshopů a dalších akcích a zájemců o spolupráci se správcem:

 • jméno a příjmení,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • jméno organizace,
 • pracovní pozice.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu za účelem zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, aktivitách a zasílání obchodních sdělení, pak je poskytování těchto údajů dobrovolné.

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvolání souhlasu můžete zaslat elektronicky na e-mailovou adresu gdpr@gapp.cz nebo písemně na adresu: GAPP System spol. s r.o., Petržílkova 2565/23, 158 00 – Praha 5

Odvolání Vašeho souhlasu nebude mít vliv na zpracování osobních údajů provedené před odvoláním tohoto souhlasu. Neposkytnutí či odvolání souhlasu může znamenat, že nebudete dostávat informace o pořádaných akcích a nabídkách správce. Rovněž komunikace s námi v případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů může být značně ztížena.

Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě uděleného souhlasu, zpracováváme po dobu, na kterou byl souhlas udělen, nebo do jeho odvolání. Zpracování Vašich osobních údajů pro další účely uskutečňujeme jen po dobu nezbytnou pro dané účely či po dobu stanovenou zákonem.

Společnost GAPP System, spol. s r.o. důsledně chrání osobní údaje. Jejich zpracování probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají přísné fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat má správce nastaveny bezpečnostní mechanismy zahrnující technická, organizační a personální opatření. Správce při zpracování osobních údajů nevyužívá automatizované rozhodování ani profilování.

Společnost GAPP System, spol. s r.o. může využívat ke zpracování osobních údajů odborné a specializované služby jiných subjektů, které zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od správce a nesmí je využít jinak. S každým takovým subjektem je uzavírána smlouva o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje účastníků odborných konferencí a workshopů mohou být předány třetím stranám, které v rámci akcí pořádaných správcem prezentují své produkty nebo provádí školení. Právní ochrana osobních údajů je v tomto případě náležitě zajištěna společností GAPP System, spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů dle Nařízení GDPR.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od nás můžete zejména získat informace, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto Vaše údaje případně zpřístupněny.
 • Právo na výmaz údajů, například v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně.
 • Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů, dle kterého můžete získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů, v případě zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti.
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě jakéhokoli dotazu týkajícího se zpracování osobních údajů se na nás můžete obrátit elektronicky na emailovou adresu gdpr@gapp.cz nebo písemně na adresu: GAPP System spol. s r.o., Petržílkova 2565/23, 158 00 – Praha 5.

Začněte svoji transformaci ještě dnes Kontaktujte nás